FOCUS AND SCOPE
เกี่ยวกับวารสาร มทร.อีสาน
          วารสาร มทร.อีสาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน
          สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการจัดทำวารวารสารวิชาการ ให้ตรงตามมาตรฐานที่สำนักคณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนดจากการวิจัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกได้นำเสนอ
วารสาร มทร.อีสาน เน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป
          2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน

PEER REVIEW PROCESS
          กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ พร้อมทั้งวารสาร มทร.อีสาน ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 2 ฉบับ

PUBLICATION FREQUENCY
           วารสาร มทร.อีสาน เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - เมษายน, เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน - ธันวาคม

OPEN ACCESS POLICY
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
 

News

คลังวารสาร

แหล่งรวมวรสารทุกปี ของ มทร.อีสาน

สมัครสมาชิก

ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ