Online Submission | IRD | RMUTI

rmutijournals@rmuti.ac.th
+6644233063

   Archives >> ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    Vol 9, No 1 (2016) : มกราคม-เมษายน 2559


      บทความวิจัย (Research article)


การสังเคราะห์วงจรเสมือนอุปกรณ์แบบต่อลงกราวนด์ด้วย CCTA    
The Realization of Grounded Simulator Based-on CCTAs
อดิเรก จันตะคุณ* และสุภาพร ปานิคม
1PDF

การพัฒนาวงจรอ้างอิงแรงดันแบบซีมอส    
Development of CMOS Voltage Reference Circuit
เศวษ หงษ์ประสิทธิ์*
19PDF

ตัวควบคุมพีไอที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการจีเนติกสำหรับดี-สแตดคอม    
Optimal PI Controller using Genetic Algorithm for D-STATCOM
ขุนแผน ปฏิมาประกร*, อภินันท์ อุรโสภณ และวรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
26PDF

การออกแบบและสร้างสายอากาศทรงกลมสองย่านความถี่สำหรับ WLAN    
Design and Fabrication of Dual - Band Spherical Antenna for WLAN
ระพินทร์ ขัดปิก*, เอกทัศน์ พฤกษวรรณ และเกษมสันต์ มณีสด
44PDF

ความน่าจะวิบัติของเสาสั้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้ความไม่แน่นอนของคุณสมบัติเหล็กเสริมในจังหวัดนครราชสีมา    
Probability of Failure of Reinforced Concrete Short Column under Uncertainty of Properties of Reinforcing Bars in Nakhon Ratchasima Province
จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์*
56PDF

ผลของอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลในวัสดุ ผสมอะลูมิเนียม A356    
Effects of SiCp Additions on Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium Composite Material A356
จิรัฐิติกาลผ่องศรี หิรัญเกิด*, อรรถชัย จันทะแสง, สามารถ ล่ามสมบัติ และอานนท์ ปานเนาว์
72PDF

สมบัติของคอนกรีตมวลรวมหินควอร์ตไซต์ผสมเถ้าปาล์มนํ้ามันมีนํ้าหนักสูญหายหลังเผาสูง    
Properties of Quartzite Aggregate Concrete Blended with Oil Palm Ash with High Loss on Ignition
ดนุพล ตันนโยภาส*, ศรวิษฐ์ ลิขิตวานิช และนันทวิทย์ ชัยวิชิต
82PDF

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์    
The Efficiency Increasing of Solar Dryer Herbs
อนุรักษ์ ครองทรัพย์*, กิ่งผล โคตรเขื่อน, ฑุลิกา ทิพมาศ และวารินทร์ เหล่วแซง
103PDF

การกรองอนุภาคฝุ่นในแก๊สเตาผลิตด้วยเครื่องกรองแก๊สแบบเม็ดชนิดชั้นการกรองหมุนเวียน    
Filtration of Dust Particulates in Producer Gas with a Circulating Granular Moving Bed Gas Filter
จตุรงค์ แป้นพงษ์*
116PDF

เครื่องโรยข้าวเมล็ดเดียวในถาดเพาะกล้านาโยนสำหรับระบบการเพิ่มผลผลิตข้าว    
The Single-Rice Seeder in the Nursery-Tray for the System of Rice Intensification
สมาน คันธรินทร์*
129PDF

การเพาะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่งอกด้วยระบบเพาะข้าวกล้องอัตโนมัติร่วมกับระบบนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์    
A Producing the Germinated Brown Rice (Rice-Berry) by using an Automatic Process and Hot Water from Solar Collector System
ชวโรจน์ ใจสิน* และนักรบ กลัดกลีบ
135PDF

การเลือกจับของอวนติดตาต่อปลาชนิดเด่นในลุ่มนํ้าสงครามตอนล่าง    
Gillnets Selectivity of Dominant Fish in the Lower Songkhram Basin
ร่วมฤดี พานจันทร์*, นัยนา เสนาศรี และโฆษิต ศรีภูธร
151PDF

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถาดรองผลไม้โดยใช้ขุยมะพร้าว กากกาแฟ ผักตบชวา ด่างทับทิม และเยื่อกระดาษเป็นส่วนผสม    
Study to Ossibility in Made Fruit Tray by using Coconut Hust, Coffee Pulp, Water Hyacinth, Postassiumpermanganate and Tissue Paper Mixed
วีรกุล มีกลางแสน*, เพลงพิณ เพียงภูมิพงศ์, อนุวัธน์ นิสัยสุข และนิคม เรไร
161PDF

ผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณนํ้าท่าในอ่างเก็บนํ้าเอนกประสงค์    
Impact of Climate Change on Inflow in Multi-Purpose Reservoir
พงศกร พวงชมภู* และหริส ประสารฉํ่า
171PDF

การเปรียบเทียบวิธีการอัดก้อนเชื้อเห็ดหอม    
Comparison Method of Compressing Shiitake Mushroom Cube
ปรเมศวร์ สุทธิประภา*, ทยาวีร์ หนูบุญ, พลเทพ เวงสูงเนิน, พีรณัฐ อันสุรีย์, วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง และธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
195PDF

การสกัดด้วยด่างและการวิเคราะห์กรดเฟรูลิกอิสระในข้าวโพดหวาน    
Alkaline Extraction and Analysis of Free Ferulic Acid in Sweet Corn
วรพรรณ พรมศิลา*, กรรณิการ์ ศรีสมบูรณ์ และจิริสุดา ญาณไพศาล
203PDF

การปรับปรุงฝุ่นข้าวโพดด้วยเอนไซม์เพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกในอาหารสัตว์    
Improvement of Pre-treating Corn Dust with Enzyme as Prebiotics in Animal Feed
ณัฐพร จันทร์ฉาย* และกรณิการ์ ดิษฐสุวรรณกุล
214PDF

คุณภาพทางเคมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของนํ้าส้มสายชูหมักจากมะขาม 4 สายพันธุ์    
Chemical Quality, Antioxidant Activity and Sensory Evaluation of Fermented Vinegars from 4 Tamarind Cultivars
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา*, จิตราภรณ์ ญาติโสม, ชลิตา คำโคตรสูนย์, ปรียาภรณ์ ประเพโส และปานฤดี สัตถาวะโห
224PDF