Online Submission | IRD | RMUTI

rmutijournals@rmuti.ac.th
+6644233063

   Archives >> ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    Vol 10, No 1 (2017) : มกราคม-เมษายน 2560


      บทความวิจัย (Research article)


Characteristics and Properties of Knitted Paper Mulberry Fabrics    
Sakorn Chonsakorn*, Kajijarus Piromthamsiri and Chanchai Sirikasemlert
1PDF

เทคนิคการตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระแบบแอคทีฟในการต่อต้านการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว    
Active Islanding Detection Techniques of Anti-Islanding for Grid-Connected Distributed Generation
มานพ ยิ่งรัมย์* และดุสิต สูรย์ราช
11PDF

การออกแบบโมดูลวัดกระแสและกำลังไฟฟ้ากระแสสลับด้วยขดลวดเหนี่ยวนำและแสดงผลโดยระบบไร้สายผ่าน ESP8266-01    
Designed Measurement Alternating Current (AC) Module and Display by Wireless Technology ESP8266-01
ระบิน ปาลี* และอนันต์ วงษ์จันทร์
22PDF

การวิเคราะห์เสถียรภาพเขื่อนด้วยเทคนิคการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าและความต่างศักย์ธรรมชาติ    
Dam Stability Analysis by Electrical Resistivity Imaging and Natural Electric Potential Technique
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง*, ชนะรบ วิชาลัย และอรวรรณ จันทสุทโธ
35PDF

การพัฒนาฟลักซ์สำหรับปรับสภาพโครงสร้างในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล    
The Development of Flux for Microstructure Modification in Recycled Aluminum Cast Alloys
พิสิทธิ์ เมืองน้อย*
49PDF

การศึกษาแรงดันในการอัดเพื่อการผลิตก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษลำไยเหลือทิ้งที่ผสมด้วยเศษชีวมวลเหลือทิ้งต่างชนิดกัน    
The Study of Compaction Pressure for Biomass Briquette Production from Longan Waste Residue Mixed with Different Biomass Residues
ลดาวัลย์ วัฒนะจีร,* ภาคภูมิ รักร่วม, กฤษฎา สินธุยา, เกษม เรียบร้อย และดวงสุดา รินจ่อ
60PDF

การประเมินการรับสัมผัสทองแดงในฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานผลิตช้อน กรณีศึกษา กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น    
The Exposure Assessment of Copper in Dust for Spoon Worker; A Case Study in Local Wisdom Group
วันปิติ ธรรมศรี
70PDF

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์    
Optimizing Storage Spare Part Inventory: A Case Study on Automotive Parts
กรกฎ หล้าศักดิ์* และยุพิน สรรพคุณ
82PDF

การศึกษาและพัฒนากลไก Scotch Yoke สำหรับเครื่องปลูกมันสำปะหลัง    
Study and Development of a Scotch Yoke Mechanisms for Cassava Planter
สุกรี สุขประเสริฐ*, สามารถ บุญอาจ, เกรียงไกร รายณะสุข และมานะศักดิ์ ทิพย์ภูจอม
94PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่โดยใช้แป้งข้าวเหนียวดำทดแทนแป้งสาลี    
Development of Brownie by Using Black Glutinous Rice Flour Instead of Wheat Flour
ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา*, เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ และอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
106PDF