Online Submission | IRD | RMUTI

rmutijournals@rmuti.ac.th
+6644233063

   Archives >> ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    Vol 11, No 2 (2018) : พฤษภาคม-สิงหาคม 2561


      บทความวิจัย (Research article)


A Watering Controller System in Mixed Garden Based on Temperature and Moisture by Case Base Reasoning Technique via Wireless Network    
Thammakorn Krongtripop*, Putthiphong Kirdpipat and Witaya Srigul
1PDF

Lower Density Solvent-Based Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Determination of Benzoic Acid    
Panida Surawongtakoon*, Plaichumpon Paha and Worapan Pormsila
14PDF

เทคนิคการใช้ sUAV ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและผังพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษา ถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา    
Using sUAV for Data Collection in Planning A Case Study of Jompol Road, Nakhon Ratchasima
อภินันท์ สีม่วงงาม*
25PDF

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคนิวรอนเน็ตเวิร์ค ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและนิวโรฟัซซี กับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว เพื่อวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า    
Efficiency Comparison of Neural Networks, Support Vector Machine and Neuro-Fuzzy with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification
อดิสรณ์ กำลังเพชร์*, ประจวบ อินระวงค์
40PDF

การใช้ตะกอนที่ได้จากการขุดลอกทะเลเป็นวัสดุทดแทนในงานทาง    
Dredged Marine Sediment used for Pavement Material Substitution
วรรณวรางค์ รัตนานิคม* และสยาม ยิ้มศิริ
56PDF

การประเมินสภาพธรณีวิทยาแหล่งนํ้าพุร้อนด้วยเทคนิคการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า    
Geological Evaluation of Hot Springs by Electrical Resistivity Measurement Techniques
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง*, ชนะรบ วิชาลัย และอรวรรณ จันทสุทโธ
73PDF

ปริมาณพลังงานของแก๊สเชื้อเพลิงจากเหง้ามันสำปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด    
Energy Yields of Fuel Gas from Cassava Rhizome in a Fluidised-Bed Reactor
วิริยะ แดงทน* และเกยูร ดวงอุปมา
88PDF

การศึกษาคุณสมบัติความแข็งและความทนต่อแรงกระแทกของพื้นอิพ็อกซีนาโนคอมโพสิตจากวัสดุทางเลือก    
Hardness and Impact Resistance Study of Flooring Epoxy Nanocomposites from Alternative Materials
เขมจิต เสนา*, ชัยภัทร เครือหงส์, สายฝน เครือหงส์
100PDF

การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตปลาทับทิมจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
Water Footprint Assessment of Red Tilapia Production from Fishery Farms in the Sena Districts, Phranakhon Si Ayutthaya Province
วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์*
114PDF

ระดับความเข้มของผ้าฝ้ายย้อมสีครามธรรมชาติกับการป้องกันรังสียูวี    
Intensity of Natural Indigo Dyed Cotton Fabrics with UV Protection
อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์*
129PDF

คุณภาพนํ้าหลังการรื้อถอนร้านค้าที่รุกลํ้าคลองโอ่งอ่าง    
Water Quality After Removing Shops at Klong Ong Ang
อุทุมพร สมพงษ์*
142PDF

การเปรียบเทียบเทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์ราคาทองและราคานํ้ามัน    
Comparison of Time Series Techniques for Predicting Gold and Oil Prices
วิบล ญึก* และจารี ทองคำ
154PDF