Online Submission | IRD | RMUTI

rmutijournals@rmuti.ac.th
+6644233063

   Archives >> ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    Vol 11, No 1 (2018) : มกราคม-เมษายน 2561


      บทความวิจัย (Research article)


Hybrid Genetic Algorithm for the Location - Routing Problem with Emergency Referral    
Jarupong Banthao and Phongchai Jittamai*
1PDF

Hybrid Water Pumping System for Natural Water Resources    
Taweesak Taweewithyakarn and Worajit Setthapun*
17PDF

Performance Analysis of Linear Search MLD for High Rate Full Diversity STBC in PDM-CO-OFDM    
Kidsanapong Puntsri*
33PDF

การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขณะใช้งานด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบการหาอาหารของแบคทีเรียแบบปรับตัวเอง    
In-Service Induction Motor Efficiency Estimation using Adaptive Bacteria Foraging Optimization
ณัฐดนัย เลิศชมภู, กิตติพงศ์ ตั๋นเมือง, อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร และวิวัฒน์ ทิพจร*
44PDF

วิธีเชื่อมโยงการเดินทางและสร้าง Tour เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองความต้องการเดินทาง    
Method of Trip-Chaining and Tour Formation for Travel Demand Model Development
ปฏิภาณ แก้ววิเชียร* และลัดดา ตันวาณิชกุล
57PDF

การประเมินสภาพเขื่อนด้วยเทคนิคการวัดความเร็วคลื่นผิวแบบหลายช่องสัญญาณ    
Dam Assessment by Multi-channel Analysis of Surface Wave Technique, MASW
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง*, ชนะรบ วิชาลัย, อรวรรณ จันทสุทโธ และณรงค์เดช ยังสุขเกษม
69PDF

การวิเคราะห์ลักษณะเสียงโพรงใต้แผ่นกระเบื้องด้วยการแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว    
An Analysis of Hollow-Sounding Tiles using Fast Fourier Transform
เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์, ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต และจันทนา ปัญญาวราภรณ์*
82PDF

ชนิดและปริมาณการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้าในพื้นที่เขื่อนนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร    
Species and Biomass Distribution of Aquatic Plant in Nam Oun Reservoir, Sakon Nakhon Province
สมศักดิ์ ระยัน*, สุกัญญา คำหล้า, บุญทิวา ชาติชำนิ และอมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์
94PDF

ผลของอุณหภูมิและเวลาในการทอดต่อคุณภาพของมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบปรุงรสปาปริก้า    
Effect of Frying Temperature and Time on the Quality of Paprika Flavored Cassava Chips
พราวตา จันทโร*, เทพกัญญา หาญศีลวัตร และปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
106PDF

การศึกษาศักยภาพการปลูก ผลผลิต และการใช้ประโยชน์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทนในพื้นที่ลุ่มนํ้าลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา    
A Study of the Potential of Planting, Yield and Utilization of Napier Pakchong 1 Grass as Feedstock for Renewable Energy in Lam Chiang Krai Watershed, Nakhon Ratchasima Province
กฤษกร เข็มพิลา*, ณภัทร น้อยนํ้าใส และนิรันดร์ คงฤทธิ์
118PDF

การสร้างความปลอดภัยรหัสผ่านด้วยเทคนิคการแทรกซอลท์ร่วมกับแฮชฟังก์ชันโดยใช้อัลกอริทึม Bcrypt    
An Improved Password Security Based on Salted Password and Hash Emotion using Bcrypt Algorithm
ปริญญา นาโท* และศิรปัฐช์ บุญครอง
136PDF


บทความวิชาการ (Academic article)


การปรับปรุงลีโอนาร์ไดต์และดินแดงเป็นตัวดูดซับสำหรับกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากแก๊สชีวภาพ    
Modification of Leonardite and Red Clay as Adsorbents for H2S Removal from Biogas
อาทิตย์ อัศวสุขี*, คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และตะวัน สุขน้อย
146PDF